Contact Center

Zatrzeżenia prawne

1. Regulamin niniejszy zwany dalej „Regulaminem” określa zasady , zakres, i warunki korzystania ze strony internetowej pod domeną www.contactcenter.pl, a także uprawnienia i obowiązki użytkowników Serwisu.
2. Świadczeniodawcą usługi polegającej na umożliwieniu użytkownikom sieci Internet nieodpłatnego korzystania z Serwisu jest spółka Contact Center sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-273) przy ul. Muszkieterów 15 a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043165, o kapitale zakładowym 13 438 000 zł, NIP 525-21-40-186, dalej zwana „ Contact Center”.
3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych oraz innych zamieszczonych w Serwisie, są zastrzeżone i stanowią własność Contact Center lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Bez uprzedniej pisemnej zgody Contact Center zabronione jest w szczególności dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. Serwis może być wykorzystywany tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta). W szczególności Użytkownik nie może:
a) naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu;
b) naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich;
c) rozpowszechniać nielegalnych materiałów, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób;
d) zmieniać, usuwać, czynić bezużytecznym lub dodawać informacje do wiadomości innych Użytkowników, bez ich zgody;
e) rozpowszechniać materiałów promocyjnych lub reklamowych;
f) korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług;
6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
7. Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet; grupą docelową Serwisu są pełnoletni Użytkownicy sieci Internet.
8. Do korzystania z serwisu nie jest konieczne podawanie danych osobowych przy czym skorzystanie z formy komunikacji z Contact Center za pośrednictwem udostępnionej w Serwisie zakładki „Kontakt” wymaga wskazania adresu email, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu Użytkownika.
9. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane w związku z działalnością Serwisu.
10. Administratorem danych jest Contact Center.
11. Podanie danych jest dobrowolne, z tym że nie podanie danych Użytkownika wymaganych celem nawiązania kontaktu za pomocą zakładki „Kontakt” uniemożliwia skorzystanie z tej formy komunikacji z Contact Center.
12. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
13. Contact Center stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
14. Contact Center dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności serwerów Serwisu i ich dostępności przez całą dobę, jednak nie gwarantuje możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania stron Serwisu ze względów technicznych.
15. Contact Center zastrzega sobie prawo do wyłączania poszczególnych podstron Serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.
16. Contact Center nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności, czy kompletności treści niniejszego Serwisu ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z Serwisem poprzez tzw. "hot-link". Contact Center nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikłe, pośrednie lub wynikające szkody powstałe w wyniku dostępu do Serwisu lub wykorzystania treści niniejszego Serwisu ani też zawartości jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z nim poprzez tzw. "hot-link".
17. Reklamacje dotyczące działania Serwisu mogą być składane przez Użytkowników w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Contact Center z dopiskiem „ Serwis www.contactcenter.pl ”. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane wnoszącego reklamację, zwięzły opis przedmiotu sprawy, oraz informację jak skontaktować się z Użytkownikiem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
18. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy do Contact Center.
19. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem jego publikacji tj. z dniem 03.11.2009
20. Contact Center zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu w Serwisie. Zamieszczenie nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane w Serwisie a zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu traktowane będzie jako zgoda użytkownika na te zmiany.
 

 

 

Swój biznes powierzyli nam:

© Contact Center- outsourcing call center, telemarketing, telesprzedaż Mapa strony | Napisz do nas | Zastrzeżenia prawne

Created by OS3 multimedia